Monitoring prawa BHP

MONITORING PRZEPISÓW PRAWA 

  • Ustawy 

Dz.U. 2020 poz. 2112 (Obowiązuje od dnia: 2020-11-29) 

Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. 

Uwagi: 

1) art. 3-5, art. 7 pkt 2, art. 11, art. 13, art. 17, art. 19 i art. 20 pkt 2 w zakresie art. 4g i pkt 5 wchodzą w życie z dniem 29 listopada 2020 r. z mocą od dnia 5 września 2020 r.; 
2) art. 9 w zakresie art. 96 § 1be wchodzi w życie 6 grudnia 2020 r.; 
3) art. 14 pkt 5 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych. 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach wydobywczych 

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. 
Uwagi: 
1) art. 1 pkt 31 wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" 

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zarządzaniu kryzysowym 

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

Ze zmianami: 

Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw 

Uwagi: 

1) art. 7 i art. 16,wchodzą w życie z dniem 19 września 2020 r.; 
2) art. 10 i art. 11 wchodzą w życie z dniem 30 września 2020 r. 

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest 

Ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw. 
Uwagi: 1) art. 4 pkt 1 i 7 wchodzą w życie z dniem 5 września 2020 r.; 2) art. 4 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2020 r.; 3) art. 4 pkt 3-5 wchodzą w życie z dniem 1 września 2020 r.; 4) art. 4 pkt 6 wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2020 r., z mocą od dnia 31 marca 2020 r.; 5) art. 5, art. 6 oraz art. 11 wchodzą w życie z dniem 20 sierpnia 2020 r.; 6) art. 10 wchodzi w życie 20 września 2020 r. 

Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach. 

Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu. 
Uwagi: 
1) art. 1 pkt 2 i 3, art. 3 pkt 10 i 11 oraz art. 10 pkt 12 lit. c wchodzą w życie z dniem 1 września 2020 r. z mocą od dnia 13 marca 2020 r.; 
2) art. 21 wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. z mocą od dnia 1 kwietnia 2020 r.; 
3) art. 9 pkt 3 wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. z mocą od dnia 31 maja 2020 r.; 
4) art. 23 wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2020 r. z mocą od dnia 18 lipca 2020 r.; 
5) art. 42 wchodzi w życie z dniem 5 września 2020 r.; 
6) art. 4 pkt 58 lit. b wchodzi w życie 31 października 2020 r.; 
7) art. 3 pkt 2, 3 i 7 lit. c, art. 4 pkt 32 lit. b, art. 6, art. 10 pkt 2 lit. a, b i c w zakresie art. 5 ust. 3b i pkt 11, art. 35, art. 36 oraz załączniki nr 1 i 2 do ustawy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.; 
8) art. 4 pkt 4, 10 i 56 lit. a w zakresie art. 118 ust. 2 pkt 1 lit. e tiret trzecie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy 

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. 

Uwagi: 1) art. 1 pkt 88 wchodzi w życie z dniem 30 października 2019 r.; 2) art. 11 wchodzi w życie z dnie 13 listopada 2019 r.; 3) art. 8 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.; 4) art. 1 pkt 49?52 i 89, art. 2 pkt 10 i 12, art. 4, art. 9, art. 13 ust. 2 pkt 2 i art. 14 ust. 2 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 30 października 2020 r.; 5) art. 1 pkt 82 lit. a i b, art. 2 pkt 17 oraz art. 12 wchodzą w życie z dniem 20 lutego 2021 r.; 6) art. 1 pkt 12 w zakresie art. 26c § 5 pkt 2 lit. b oraz pkt 13 w zakresie art. 26ca § 3 pkt 2 lit. b wchodzą w życie z dniem 30 kwietnia 2021 r.; 7) art. 1 pkt 55, art. 2 pkt 16 lit. b, art. 13 ust. 2 pkt 4 oraz art. 14 ust. 2 pkt 3 wchodzą w życie z dniem 30 października 2021 r. 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska 

Ze zmianami: 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze. 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze 

Ze zmianami: 

 

 

 

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/static/pz/images/kropka_czerwona.gif Rozporządzenia 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

Akt jednorazowy 

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 
Data uchylenia: 2020-10-10 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 
Uwagi: par. 1 pkt 5 i 6 wchodzi w życie z dniem 4 sierpnia 2020 r. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 
Uwagi: par. 1 pkt 1 lit. a wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2020 r. 

 

 

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/static/pz/images/kropka_czerwona.gif Obwieszczenia 

Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2021 r. 

Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 3 września 2020 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2020 r.